Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > O múzeu > História múzea > Múzeum po Novembri 1989

 

Múzeum po Novembri 1989

Spoločenské zmeny v Novembri 1989 otvorili pre múzeum nové perspektívy. Začiatkom 90. rokov sa na jeho pôde začalo s prípravou Automatizovaného múzejného informačného systému (AMIS), ktorý znamenal zásadný prelom v spôsobe evidencie múzejných zbierok na Slovensku. Pracovníci múzea sa aktívne podieľali na vypracovaní analytických podkladov pre jednotlivé odborné moduly. AMIS dlhodobejšie používali viaceré slovenské múzeá, jeho ďalší vývoj neskôr prevzalo Slovenské národné múzeum. V roku 2002 múzeum v elektronickej evidencii prešlo na systém BACH – Pro muzeum.
 

 
 
90. roky priniesli viaceré personálne zmeny. V roku 1997 sa riaditeľom múzea stal Peter Hyross. Po 22-ročnej prestávke bolo v roku 1998 obnovené vydávanie Zborníka Mestského múzea Bratislava.

Po počiatočnom útlme sa začala rozvíjať aj akvizičná činnosť múzea. Celkový počet zbierkových predmetov v súčasnosti presahuje hranicu 125 332 kusov. V posledných rokoch múzeum venuje zvýšenú pozornosť dokumentácii 20. storočia, predovšetkým jeho druhej polovice.
Odborná knižnica slúži pracovníkom múzea. Predpokladá sa, že vznikla vzápätí po založení múzea v roku 1868. V súčasnosti disponuje 33 035 knižnými titulmi. Dôležitú súčasť fondu tvorí muzeologická a múzejnícka literatúra a knihy vzťahujúce sa k dejinám mesta, tzv. posoniensia, pochádzajúce od miestnych kníhtlačiarov a vydavateľov.  
Významnou kapitolou je prezentačná činnosť. V priebehu 90. rokov sa múzeum viackrát úspešne predstavilo v zahraničí  výstavami o histórii vinohradníctva v nemeckých mestách Karlsruhe a Regensburg; Korunovácie v Bratislave v Historickom múzeu mesta Budapešť v roku 1999. V roku 1998 v rámci Dní Bratislavy v Kodani pripravilo veľkú panelovú výstavu Bratislava – hlavné mesto Slovenskej republiky, ktorú neskôr reinštalovali na ambasádach Slovenskej republiky vo viacerých mestách západnej i východnej Európy (Dublin, Strassburg, Paríž, Riga). Múzeum sa zapojilo do viacerých medzinárodných projektov. V roku 1996 to bola rozsiahla medzinárodná výstava 9 Städte im Netz. 1848-1918 v mestskom múzeu v Grazi. Rozšírila a zintenzívnila sa odborná spolupráca našich archeológov s najbližšími susedmi. Okrem pravidelnej účasti na archeologických komisiách a múzejných podujatiach, spočíva v úspešne realizovaných spoločných projektoch Devína a Gerulaty s Carnuntom (výstava a katalóg 2000 rokov od založenia Carnunta v roku 2006, vydanie informačných materiálov v rámci programu Interreg Archeologický park Carnuntum – Gerulata, účasť na medzinárodnom projekte FRE – Frontiers of the Roman Empire - Hranice Rímskeho impéria v rámci programu Európskej únie Culture 2000).

Z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj - ERDF v roku 2006 získalo Hlavné mesto SR Bratislava a Múzeum mesta Bratislavy finančné prostriedky pre projekt Obnova a propagácie rímskeho kastela Gerulata v Bratislave – Rusovciach.

Výsledkom spolupráce s Mestským múzeom v Hainburgu (Museum Wienertor) bola napr. výstava k 90. výročiu elektrickej železnice Bratislava – Viedeň v roku 2004.
Múzeum v poslednom období užšie spolupracuje s Galériou mesta Bratislavy, čoho výsledkom boli dva veľké spoločné výstavné projekty Bratislavská maliarska rodina Majschovcov (2001) a Bratislavský umelecký spolok 1885-1945 (2006), ku ktorému vyšla aj rovnomenná knižná publikácia. Za druhú z uvedených výstav múzeum spolu s galériou získalo výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2006 v kategórii výstavy. V zadaptovaných výstavných miestnostiach múzea v Starej radnici sa uskutočnil celý rad divácky atraktívnych výstav: Bratislava 1848 – 1918 (1998), v spolupráci so Slovenskou národnou galériou Gotické umenie z bratislavských zbierok  (1999/2000) alebo v spolupráci s Archívom mesta Bratislavy a Regionálnou knižnicou výstava Civitas nostra regalis – Výsadné listiny mesta Bratislavy zo stredoveku. V posledných troch rokoch múzeum pripravilo výstavy orientované na prezentáciu bývania v 20. storočí – Vitajte a nevyzúvajte sa prosim (50. roky), Doba noblesy (medzivojnové obdobie). Z početných prevzatých výstav sa treba zmieniť aspoň o výstavách realizovaných v spolupráci s veľvyslanectvami viacerých štátov a ich kultúrnymi inštitútmi. Zápožičkami svojich exponátov múzeum participuje na početných výstavách poriadaných inými inštitúciami doma i v zahraničí. K tým najvýznamnejším patrila výstava Karel IV. Císař z Boží milosti, pod názvom Crown of Bohemia inštalovaná v Metropolitnom múzeu umenia v New Yorku (2005), resp. Sigismundus. Rex et Imperator v Národnom múzeu v Luxemburgu (2006). Z tuzemských výstav je to predovšetkým výrazný podiel na výstavných projektoch Slovenského národného múzea – Historického múzea, resp. Múzea v Bojniciach.
Dlhodobejším projektom je tvorba nových stálych expozícií múzea. V roku 2002 vzniklo Múzeum Arthura Fleischmanna na Bielej č. 6, prezentujúce život a dielo bratislavského rodáka a medzinárodne uznávaného sochára. Rok 2008 sa pre múzeum stal prelomovým: po ukončení rekonštrukcie rokokového Apponyiho paláca sa v jeho vzácnych historických priestoroch, pred rekonštrukciou len čiastočne prístupných verejnosti, otvorili súčasne dve nové expozície: novo koncipované Vinohradnícke múzeum a Múzeum historických interiérov, prezentujúce vývoj meštianskeho interiéru od klasicizmu po neoslohy druhej polovice 19. storočia. 1. júla 2011, po ukončení druhej etapy rekonštrukcie múzejných budov – komplexu budov Starej radnice –, bolo sprístupnené nové Múzeum dejín mesta, zohľadňujúce najnovšie poznatky o histórii Bratislavy.
Múzeum stále viac vstupuje do povedomia verejnosti prostredníctvom bohatej škály kultúrnych podujatí. Od roku 1999 medzi ne patria napr. Rímske hry, každoročne usporadúvané v areáli rímskej Gerulaty v Rusovciach. V spolupráci s pedagogicko-metodickými centrami v Bratislave múzeum už desať rokov pripravuje dlhodobé zábavno-vzdelávacie interaktívne programy neformálneho vzdelávania pre deti a mládež. Usporadúva aj výtvarné ateliéry a umelecké scény v spolupráci so základnými umeleckými školami v Bratislave, ako aj prednášky a besedy. V roku 2008 vznikol projekt Múzeum žije!, vytvorený na podporu rozšírenia vedomostí a popularizáciu dejín Bratislavy.  Predstavuje súhrn programov neformálneho vzdelávania a výchovy detí a dospelých, uvádza interaktívne podujatia so zameraním nielen na vzdelávanie v oblasti dejín, ale aj rozvíjanie zručností a vytváranie kritického historického vedomia u detí a mládeže.

V zrekonštruovanej Starej radnici od roku 2011 začal fungovať detský ateliér Múzeum má budúcnosť, ktorý každoročne pripravuje atraktívne projekty voľnočasových aktivít približujúcich regionálnu históriu.

Počas svojej existencie múzeum prešlo početnými organizačnými zmenami. V roku 2006 sa vrátilo k svojmu staršiemu medzivojnovému pomenovaniu – Múzeum mesta Bratislavy. V súvislosti s tým sa zmenilo aj jeho logo ako hlavný komunikačný prvok.

 
Kontakt: Mgr. Zuzana Francová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 23.3.2016 / 23.3.2016
 

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa