Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Ateliér mmb > Vzdelávanie pre školy > Programy v stálej ponuke

 

Štruktúra múzea

Štruktúru Múzea mesta Bratislavy tvorí útvar riaditeľa a sedem oddelení: odborné oddelenie, oddelenie dokumentácie, oddelenie reštaurátorov, oddelenie komunikácie, ekonomické oddelenie, oddelenie prevádzky a hrad Devín. Vedenie múzea tvorí riaditeľ a zástupkyňa múzea – štatutári múzea a vedúci jednotlivých oddelení. Pravidelne sa stretávajú na poradách vedenia múzea. Riaditeľa do funkcie vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo samosprávy Hlavného mesta SR Bratislavy.

 
 
Kontakty
 • Múzeum mesta Bratislavy, tel.: +421 259 100 812; +421 259 100 811
  Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
  • Sekretariát riaditeľa
  • Odborné oddelenie
   Zhromažďuje, odborne spracováva a ochraňuje muzeálne zbierkové predmety ako hmotné dokumenty dejín Bratislavy. Sprístupňuje výsledky zbierkotvornej a odbornej činnosti múzea verejnosti prostredníctvom stálych expozícií a krátkodobých výstav. Zabezpečuje popularizáciu zbierkového fondu a výsledkov práce múzea formou odborných prednášok, organizovaním odborných seminárov a prostredníctvom publikačnej činnosti a to najmä prostredníctvom vydavateľskej činnosti. Vydáva Zborník a iné periodické a neperiodické publikácie v printových a elektronických formách a médiách.
  • Oddelenie dokumentácie
   Plní úlohy súvisiace s evidenciou zbierok, eviduje prírastky, úbytky, pôžičky a výpožičky, reštaurátorské a konzervátorské zásahy na zbierkových predmetoch. Vedie centrálnu evidenciu zbierkových predmetov v správe MMB. Buduje a spravuje fotoarchív, vykonáva fotografickú dokumentáciu zbierok, výstav, expozícií a prezentačných akcií múzea. Zabezpečuje dokumentáciu činnosti MMB a činnosť knižnice MMB.
  • Oddelenie reštaurátorov
   Vykonáva konzervátorské a reštaurátorské práce, zabezpečuje preventívnu kontrolu zbierkových predmetov v depozitároch a v expozíciách. Spolupracuje pri realizácii výstav a stálych expozícií tematických múzeí MMB.
  • Oddelenie tvorby programov
   Oddelenie tvorby programov popularizuje kultúrno-historické dedičstvo na základe výsledkov zbierkotvornej a odbornej činnosti múzea, posilňuje sociálny a komunitný potenciál múzea prostredníctvom poznávania, vzdelávania, esteticko-umeleckého vnímania, zážitku a relaxu s dôrazom na obsahovú tvorbu reálnych a online programov a výstupných materiálov s dôrazom na moderný layout. Predstavuje múzeum verejnosti ako kultúrnu inštitúciu cez dramaturgiu a produkciu programov. Odborne spracováva a publikuje svoje výsledky činnosti. Oddelenie formuje koncepciu a víziu cez programy pre múzeum ako priestor celoživotného vzdelávania v rámci Ateliéru Múzeum má budúcnosť: neformálne vzdelávanie pre všetky stupne škôl v ponímaní múzejnej pedagogiky – reálne a online programy; voľnočasové programy pre rodiny, deti a dospelých prostredníctvom workshopov a online vzdelávania; vzdelávanie dospelej populácie prostredníctvom konferencií, interaktívnych, programov pre dospelých; produkovanie umeleckých a
  • Oddelenie marketingu a PR
  • Ekonomické oddelenie
   Komplexne zabezpečuje financovanie múzea, rozpočtovníctvo, účtovníctvo, štatistiky a ekonomické rozbory. Zabezpečuje personálnu agendu vrátane odmeňovania.
  • Oddelenie prevádzky
   Zabezpečuje materiálno–technickú základňu múzea. Zabezpečuje chod prevádzok vlastnými pracovníkmi, dodávateľov pre väčší rozsah prác. Práce kontroluje a zodpovedá za správnu fakturáciu. Vo všetkých objektoch zabezpečuje čistotu, sleduje ochranu objektov, zodpovedá za celkovú ochranu a údržbu majetku, zabezpečuje dopravu.
  • Hrad Devín, tel.: +421 265 730 105
   Zabezpečuje odborno-výskumnú prácu, ktorá spočíva v realizácii archeologického výskumu, spracovávaní a vyhodnotení jeho výsledkov. Prevádzková činnosť zabezpečuje fungovanie objektu pre verejnosť a jeho ochranu.
 
Rozbaliť celý strom kontaktov | Zobraziť v tabuľke
 
 

Kontext

Umiestnenie: Organizačné zložky > Štruktúra múzea

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa